سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه دائره المعارف فقه 
جانشین مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) 
1387/10/06 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مؤسسه دائره المعارف فقه 
مسئول گروه تدوین فقه جزا و عضو تحریریه فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) 
1374/01/01 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات 
مسئول مرکز 
1378/01/02 
1380/01/01 
اجرائی 
قضایی 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
مسئول مرکز 
1378/01/02 
1380/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
عضو شورای سیاست گذاری دانشنامه امام 
1383/01/03 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه المصطفی 
عضو هیئت علمی گروه فقه قضایی و عضو شورای تحصیلات تکمیلی 
1391/01/15 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 
عضو شورای فقهی 
 
 
علمی 
همکاری 
حوزه ریاست قوه قضائیه 
مسئول تدوین آثار 
1380/08/08 
1388/05/25 
علمی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1383/01/01 
1385/01/01 
فقه و اصول 
تدریس 
مدرسه صدوق 
مدرس 
1380/07/01 
1382/03/30 
فقه 
تدریس 
دانشگاه عدالت 
استاد 
1395/06/31 
ادامه دارد 
فقه استدلالی دوره دکتری