عیار فقاهت
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت/72
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عروۀ الوثقی یکی از برجسته ترین کتب فتوایی فقه شیعه و بی تردید تأثیر گذار ترین متن فقهی تفریعی در یکصد و بیست سال اخیر است.اقبال فقهای معاصر و متأخر به این کتاب فتوایی را در مورد هیچ اثر مشابهی نمی توان یافت.گویی عیار فقاهت را در دوران اخیر با معیار عروه می سنجند وتعلیقه نویسی بر عروه دلیل اثبات فقاهت و اعلان ورود به جرگۀ صاحبان فتواست...