شرح قانون جدید مجازات اسلامی (8جلد)
45 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 0
تعداد جلد : 8
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه که در 8 مجلد تدوین می شود قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392شرح می شود. بخش حدود2جلد بخش قصاص نفس:3جلد بخش قصاص عضو:1جلد بخش دیات:2جلد در این شرح ذیل هر ماده از پیشینه قانونگذاری؛شرح مفردات ماده؛شرح مفاد ماده؛مستندات فقهی ماده؛نقد و پیشنهاد اصلاح ماده بحث می شود.