جایگاه " قاعده التعزیر فی کل معصیة" در سیاست کیفری اسلام
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا کدخدایی