پذیرش ولایت از حاکم جائر
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه
نام استاد/نام دانشجو : سید مرتضی شرعی زاده
اصل بر عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است مگر در مواردی که ولایت از سوی شارع تشریع شده باشد مانند ولایت پیامبر(ص) و ایمه معصومین(ع)بر مومنین یا ولایت پدر بر فرزند...در غیر از موارد مقرر شرعی؛اعمال ولایت و پذیرش ولایت از هر شخصی جایز نیست.هر حاکمیتی در عصر غیبت که ماذون از جانب امام معصوم نباشد مصداق حاکم جایر است و پذیرش ولایت از جانب او جایز نیست.این حکم با اصل اولی و نیز ادله خاصه از ایات و روایات قابل اثبات است که در این رساله پس از طرح موضوع و جوانب ان به بررسی ادله مذکور پرداخته شده است.