مسقطات عقوبت در فقه
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : حسین حجتی
مجازاتهایی که در شریعت اسلام وضع شده اند گاهی به علل و عواملی ساقط می شوند. برخی از مسقطات به طور کلی عقوبت را ساقط می کنند مانند سبهه ، برخی عقوبتی را با جیگزین عقوبتی دیگ ساقط می کنند(تبدیل)، و...هدف این تحقیق بررسی انواع مسقطات و ادله و مبانی آنها و شرایط تآثیر آنهست.